Kimyasal bu ürünler kimyasal peeling esnas?nda ciltte soyulmay? artt?r?c?

Kimyasal peeeling yani kimyasal soyucular en s?k leke, iz ve k?r???kl?k tedavisi gibi kozmetik nedenler için uygulan?r. Kimyasal peeling ayr?ca yüzdeki sivilce izlerini hafifletmek , rozase ve leke tedavisi için yard?mc? bir tedavi yöntemidir. Kimyasal peeling, i?lemin derinlik seviyesine göre yüzeysel, orta ve derin olmak üzere üçe ayr?l?r. Bu s?n?fland?rma cildin hangi tabakas?na kadar soyulma yap?laca??na göre belirlenmi?tir. Günümüzde, yüzeysel ve orta derinlikteki kimyasal peeling uygulamalar? daha s?k yap?lmaktad?r.Kimyasal peelingte hangi maddeler kullan?l?r?Kimyasal peelingte en çok kullan?lan maddeler meyve asitleri (alfa hidroksi asitler (AHA)), salisilik asit (beta hidroksi asit (BHA)), jessner solüsyonu ve triklorasetik asit (TCA)’tir. Tüm bu ürünler kimyasal peeling esnas?nda ciltte soyulmay? artt?r?c? etki gösterir. Böylece kimyasal peeling sonras? hücre yenilenmesi h?zlanm?? olur. Kimyasal peeling i?leminde derinin üst tabakas? soyularak, derinin pürüzsüzle?mesi sa?lan?r.Kimyasal peelingler ne s?kl?kta kullan?l?r?Yüzeysel kimyasal peelingler 1-3 haftal?k aral?klarla uygulanabilirken, orta derecedeki kimyasal peelingler 1-6 ay aral?kla uygulanabilir.Kimyasal peeling uygulama s?ras?nda neler beklenir?Kimyasal peeling muayenehane ortam?nda uygulanabilir. Ameliyathane ?artlar? gerektirmez. Kimyasal peeling uygulamalar? esnas?nda yanma ve batma duygusu hissedilir. Bir vantilatör yard?m? ile bu duygu hafifletilir. Kimyasal peeling uygulamas?ndan hemen sonra ciltte k?zar?kl?k ve ödem olu?ur.Kimyasal peeling sonras?nda ciltte nas?l de?i?iklikler olur?Yüzeysel kimyasal peelingler de k?zar?kl?k, kabuklanma ve kuruluk çok az olur ve günlük ya?am?, çal??ma hayat?n? engellemez. Orta dereceli kimyasal peelingten sonra 5-7 gün sürebilen geçici k?zar?kl?k, kabuklanma ve soyulmalar olur. Kimyasal peeling tedavisinden 1 hafta sonra cilt daha canl? ve parlak olur. Kimyasal peeling tedavi devam ettikçe cildin yap?s? daha sa?l?kl? hale gelir. Mutlaka kimyasal peeling tedavisi sonras? ve seans aral?klar?nda günlük cilt bak?m?nda güne?ten koruyucu krem kullan?lmal?d?r. Yüzeysel kimyasal peeling sonras? hafif nemlendiriciler, derin kimyasal peeling sonras? yo?un nemlendiriciler kullan?lmal?d?r.